Miyakapira Ragon so Kapakambabakwit? A Review of Post-Marawi Crisis Rehabilitation and Reconstruction, 2017-2020 (Phindiyorobasaan sa Mranaw)

Kowa-kawn sa kopya “Miyakapira Ragon so Kapakambabakwit? A Review of Post-Marawi Crisis Rehabilitation and Reconstruction, 2017-2020 (Phindiyorobasaan sa Mranaw)” IMANTO DEN!

PDF: bit.ly/IlangTaongBakwitMranawPDF

Google Play Books: bit.ly/IlangTaongBakwitMranawGPB

May be an image of text that says "Miyakapira Ragon SO Kapakambabakwit? So Kiyasosona Milay, Kiyaperogorogoda ago Kiyapamandapati ko gii Katharagombalaya ago Kaphagompiyai sa Marawi ko Oriyan Kiyasanaat, 2017-20201 Olowan a Kiyamamesan (Key Findings) mapasad katharagombalaya pharoman Marawi oriyan tonganay inge Pilipinas baden ko bitiyara kamamanosiyai kapakasasarig ginawa. programa Marawi ago manga kiyabinasaan manga kakhapasad darepa oriyan kiyaipos miyakaphipira kiyathidawa inged kiyambonowai kapakambalingan tantara sa Pilipinas, Marawi tindoa gawii maminos 2022 pemans kakhapopos lalayon phekindod manga Misabap kiyalangga kapakambalingan pimbarang tantoa miyalanggay kapakabawi 56 pimbarang gobirno ko khisosophon probinsiya Bangon Marawi (TFBM) opisina gobirno Rodrigo Dutertesii rangkom shatimanena sangan adena ibebegay lawda (autonomous). Miyakapira Ragon Kapakambabakwit? 01"
May be an image of text that says "Urgent concerns for the Marawi Rehabilitation O OPEN DATA Available accessible data Marawi rehabilitat forms useful residents P COMPREHENSIVE ASSESSMENT and analy current spread IDPs ADEQUATE FUNDING Provide adeguate government Marawi Compensation SAFE, LIVABLE SHELTERS Address climate- and pandemic- related COMMUNITY-LED REHABILITATION UTILITY SERVICES Reconstruct essential infrastructure electricity, LIVELIHOOD Provide economically livelihood and microfinancing options EDUCATION Reconstruct schools lended students learning systems ENVIRONMENT Address the environmental impacts Lanao watershed 16 Miyakapira Ragon so Kapakambabakwit?"
May be an image of text that says "mipantag kabokaan assessment) kabotawanan manga mambebetad mapakalawlad inged kiyalanggay madakel manga inged ilmo (datar elu patot madakel manga ago panagontamanko manga kambalaya manga ogop/ panabang manga AMAD MANGA THOTOL DATA). malebod rakes magaan okita ago amad mipantag katharagombalaya mala-i osba pagtaw maginged SERBISYO KHAWSEBAAN Mapakalawlads PAMANDAPAT manga serbisyo paka- korente, telepeno ago nggolalan manga pamandapatan somosonged kiniparak manga analysis),a kapapantagan bakwit (economically para -apas manga Mranaw pamirak pondo Compensation KATHONTO MAPIYA (EDUCATION). manga eskwelaan PAMIKIRAN TAWN, KAPAGINETAW BABALINGAN system) estudyante masangor kathontot miyanga-rarambita manga manga mosim (pandemic) babalingan tatap mapontarya somanga mapiya meliliyotaleb (Lake watershed) (COMMUNITY-LED madakel Ragon Kapakambabakwit?"

Giyangkai a piyaka-kampet a osayan, phindiyorobasaan ago initogalin sa basa a Mranaw i Tirmizy E. Abdullah, Ph.D., na miyapento ago miyapakarayag iyan so manga olowan a kiyamamesan ago so manga mosawer (recommendations) phoon ko asal a miya-amad a thotol a inisorat i Ica Fernandez ago piyaki-bembar a INCITEGov ko October 2021. (Ilayangka sa: https://www.facebook.com/106515049435895/posts/4604566522964036).

Sii ko taman a kakekenalawn ko October 2021, na 17,060 a manga pamilya na kasasagadan iran so karamosayan ko kiyalanggay o kapakambabakwit / kapakapago-oyag sabap ko kiyasanaat a Marawi ko 2017 (2017 Marawi siege). Liyo roo pen, na o da a Marawi Compensation bill na madakel ko manga bakwit / maginged na di iran maphembalay sharoman so manga walay iran, taman imanto na da pen maka-apas ago matanto giyangkoto a kitab. Giyai i manga ped ko diden mipheshomala a manga awida-akal ko gii katharagombalaya sa Marawi (Marawi rehabilitation) a paliyogat so masambot a kabegi ron imoleng ago panagontaman, mlagid den so kapapantagan a manga olowan, opisyal, ago bebegan sa kapaar sa baba (local) ago poro (national) a gobirno ago so pen so makaphiphikir a pamangped sa politika a manga kandidato a popontariyaan iran a kapamakataban iran sa kadato ago posisyon ko May 2022 a kapheshasamili sa manga olowan / eleksyon (May 2022 polls). O antonaa i mapheniniyat ago mapipikir a okit o manga kandidato ko kasangora iran a panagontaman sangkai a manga awida-akal mipantag ko kamamanosiyai, kalilinding, kasisiyapa ko pagtaw a ped ko manga plataporma iran na nganin a taralbi a katitikayan ago maiinengka o pagtaw ago maginged.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s